Gaudí, 8 despatx 7 | T. 937 319 253 |marta@sanchezugart.cat

Novetats dels Pressupostos Generals de l’Estat per a autònoms i Pimes >>

Aquest mes de juliol s’ha publicat la Llei 6/2018 de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) de l’any 2018 amb informació d’interès per a professionals per compte propi (autònoms) i per a petites i mitjanes empreses (Pimes). Els PGE presenten beneficis tant per a autònoms com per a Pimes en els següents àmbits: Valor del diner, l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), l’Impost de Societats i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Novetats del PGE en Valor del diner

Interès legal del diner 3,00%
Interès de demora 3,75%
IPREM Anual 6.454,03
IPREM Mensual 537,84
IPREM Diari 17,93

Novetats del PGE en l’IRPF

 • Increment de la reducció per la obtenció de rendiments del treball. Les persones amb uns ingressos bruts inferiors als 13.115 euros podran beneficiar-se d’una deducció més elevada de l’IRPF. Un estalvi que serà inferior a mesura que els ingressos siguin més alts. Els estalvis més importants seran per a les persones que ingressin menys de 13.115 euros i entre 13.115 euros i 16.825 euros.
 • Ampliació de la deducció por maternitat. L’augment de la deducció només es produeix en el cas de tenir despeses d’escola bressol i poden ser de fins a 1.000 euros anuals.
 • Deducció per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec. Els nous pressupostos incrementen la quantitat de deducció per cadascun dels fills a partir del quart fill. D’altra banda, a les ajudes per persones amb discapacitat a càrrec, s’afegeix el nou supòsit de cònjuge a càrrec no separat legalment amb discapacitat i sense rendes.
 • S’augmenta el mínim que obliga a presentar la declaració. Amb l’aprovació dels pressupostos els contribuents que ingressin menys de 14.000 euros anuals amb un o més d’un pagador no estaran obligats a fer la declaració de la renda.
 • Augment de les deduccions per invertir en empreses noves o de recent creació. Les persones que inverteixin en companyies noves o creades recentment poden deduir-se el 30% fins a un màxim de deducció de 60.000 euros per any. Anteriorment, només es podien deduir el 20%.
 • Modificació del gravamen especial sobre els premi de determinades loteries i apostes. Amb aquesta reforma, l’objectiu és que els premis iguals o inferiors a 40.000 quedin exempts de tributació. Però de moment hi ha un règim transitori. A partir del 5 de juliol de 2018 la quantitat és de 10.000 i a partir de 2019 és de 20.000.

Novetats del PGE en l’Impost de Societats

 • Reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles o PATENT BOX. En aquest punt la llei concreta que només les rendes positives tenen dret a la reducció de la base imposable i s’actualitzen els supòsits en els que es pot aplicar la reducció.
 • Facultats de l’Administració per a determinar la base imposable i altres elements tributaris. L’òrgan competent per comprovar les pèrdues comptables que es converteixen en actius fiscals diferits és l’Administració Tributària.
 • Règim legal de pagaments fraccionats. Les entitats de capital risc ja no estan obligades amb el nou reglament a efectuar el pagament fraccionat mínim aplicable a les grans empreses.

Novetats dels PGE en l’IVA

 • Novetats en l’IVA amb efecte a partir del 5 de juliol del 2018:
  • L’IVA de les sales de cinema passa del 21 al 10 per cent.
  • Ja no serà requisit obligatori que en les entregues de béns a viatgers el reembossament es documenti amb factura i aquest sigui superior a 90,15 euros.
  • Els transports de viatgers i equipatges entren igualment dins l’exempció de l’IVA contemplada en les exportacions de béns en ports i aeroports de fora de l’espai d’aplicació de l’impost, ja sigui l’origen o la destinació del viatger.
 • Novetats en l’IVA amb efecte a partir de l’1 de gener de 2019
  • Es modifica l’exempció de l’IVA pels serveis prestats directament a membres de la Unió Europea (UE) per ajustar-se a la regulació del Dret de la UE.
  • Els serveis prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió i televisió tributaran l’IVA de l’estat membre del consumidor, sempre i quan no es superi la quantitat de 10.000 euros i el client sigui un particular i no un empresari.
  • Els empresaris i professionals que no estan establerts a la UE, però que estan registrats per l’IVA en un estat comunitari no poden fer servir ni el règim especial aplicable als empresaris no establerts en la Comunitat ni el règim especial aplicable pels empresaris o professionals establerts a la Comunitat.

A www.sanchezugart.cat podràs rebre el millor servei de creació d’empreses, assessorament fiscal i comptable, gestió tributària, gestió financera i gestió laboral.